O nás
volné uskupení občanůl


Občané za ústavní reformu

(pokračování z úvodní strany....) ...... Většina z nich souhlasila, že by bylo účelné a žádoucí, zůstat ve styku i v následujících létech. Pro usnadnění vzájemných kontaktů, jakož i pro uchování historie o těchto kontaktech a různých akcích, konaných v různých zemích, bylo také schváleno vydávání čtvrtletníku, nazvaného Worldwide Direct Democracy Newsletter, s Ph.D. Jiřím Polákem, Sweden/Česká republika, jako šéfredaktorem.

Přirozeně, že ne vše bylo uchováno a nevydrželo během následujících let a několik kolegů nás již opustilo. Přesto někteří vytrvali v příležitostných stycích a pochodeň nesli dále. Dovolíme si z nich připomenout alespoň tři: senátora Mike Grawela, USA, který požadoval odvolání prezidenta Nixona po skandálu Watergate, nebo zrušení plánu zkoušek nukleárních zbraní v Pacifiku atd. Profesora PhD. Petera C. Dienela, Německo (zesnulého), který přispěl do teorie PD deliberativní metodou tzv. Plánovacích buněk. Prof. Dienel byl osobním přítelem bývalého prezidenta SNR, Johannese Raua. Dále Prof.PhD. Milana Zeleného, USA, profesora ekonomie, managementu, kybernetiky a dalších sociologických disciplin.

Organizace, diskusní kroužky a různé individuální iniciativy stoupenců idejí přímé demokracie, se objevily v mnoha západních zemích. Nejvýznamnějším mezi nimi je německá skupina Mehr Demokratie s mnoha tisíci platících členů, placeným tiskovým štábem a vlastnící tisková periodika. Z USA můžeme jmenovat např. National Initiative for Democracy a Occupy Movement, ve Velké Británii I&Rgb nebo INIREF, na Ukrajině Akademii přímé demokracie, u nás v ČR HzPD (Hnutí za přímou demokracii), v Řecku Greek DD Movement a další.

Základní program všech těchto organizací a aktivistů je vyjádřen v I&R - Iniciativa a referendum, tzn. právo prostých občanů, donutit politické vedení k organizování referend o sporných otázkách, když petice, která je požaduje, získá požadovaný počet podpisů. Tímto způsobem mohou být korigována jednotlivá sporná rozhodnutí, zatímco politický systém zůstává víceméně nezměněn.

Nicméně, vedle těchto "maianstreamových" procedur, stále rostoucí počet občanů usiluje o změnu celého systému. Účastníci dvou konferencí, jimž předsedal Prof. Becker, požadovali právě to. Silné hnutí v České republice se zaměřuje na prosazení referenda, které by rozhodlo o přijetí nové ústavy - Občanské ústavy přímé demokracie. Již jsou připraveny přinejmenším čtyři návrhy takové ústavy sepsané řadovými občany, neorganizovanými v žádné politické straně. Je připravována také registrace tohoto hnutí, aby se zvýšil jeho oficiální status. Vývoj se nepochybně ubírá směrem k přímé vládě lidu, namísto vlády stran.

Tato změna paradigmatu se jeví jako jediná možná, jak uchovat naší civilizaci, ohrožovanou globálními katastrofami, zvláště klimatickými změnami a zhoršováním přírodního prostředí, na kterých závisí přežití nás všech.  

Dr. Jiří Polák

Roku 1965 s manželkou odešel na Západ. Studoval na univerzitě v Lundu, nejprve jazyky (románské, angličtinu a čínštinu), později společenské vědy, zejména politologii (doktorát z mezinárodní politiky, 1986). V dizertaci Dependence Patterns in the Soviet Bloc předpověděl brzký rozpad východního bloku. Poslední léta před penzí (1998) pracoval v Přistěhovaleckém úřadě města Malmö.

Roku 1998 uspořádal v české republice historicky první mezinárodní konferenci o přímé demokracii. Účastníci přijeli ze všech kontinentů kromě Afriky. Další konference následovaly v letech 2000 a 2011.

Od roku 1998 vydává mezinárodní bulletin Worldwide Direct Democracy Newsletter, později přejmenovaný na Direct Democratic Euro-Vision Newsletter. Publikoval články o čínské filosofii a vědě, politické romány 2084 (1992), Závody (2003) a Soumrak bohů Nového světa (2013) a politické traktáty Democracy - Direct or Indirect? (1993, s J. Kočím) a Direkt Demokrati: Historia, analyser, perspektiv (švédsky).

Ing. Zdeněk Trinkewitz

Absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT. Od roku 1960 pracoval v technicko - manažerských funkcích v ČKD Elektro­technika (Kolbenka). V letech 1991- 1994 byl členem představenstva hol­dingu ČKD Praha s odpovědností za jeho privatizaci. Spoluzakládal Svaz průmyslu ČR. 1995-1997 vedl interní audit a správu kapitálových účastí ČEZ. 1997-2003 byl jednatelem spo­lečnosti Lomy Mořina.

Ve své profesi řešil řadu výzkumných úkolů a jejich výsledky publikoval v interních výzkumných zprávách i v odborném tisku. V elektrotechnickém oboru publikoval jednu knižní monografii a je spoluautorem jedné encyklopedické pub­likace. Řadu let studuje otázky řízení podniků a národního hospodářství a publikoval řadu článků, zejména v Rudém právu. Hospodářských novinách a Lidových novinách. Zku­šenosti z popřevratového top-managementu shrnul v knize Management v Česku - iluze a realita (2007).

Po celou dobu se zabývá otázkami filosofie, politické ekono­mie, politologie a kultury a vždy kriticky a podnětně reaguje na stav společnosti články v celostátních tiskových médiích a na stránkách trinkewitz.blog.idnes.cz a trinkewitz.cz. Je filosofickým a ekonomickým stoupencem tvořivého dia­lektického materialismu, názorově blízkým marxistickým filo­sofům Bondymu,
M. Machovcovi a K. Kosíkovi.

Za nejvýznamnější své eseje a práce po­važuje texty Přestavba a elektrotechnika (1988). K teorii dy­namické stability ekonomických soustav (1993), Příspěvek k zoologii člověka (2004), Obnovit kritické zkoumání eko­nomie (2005), Občanská ústava České republiky (2015).